Education Eye

          英国FutureLab的教育眼(Education Eye)是一个为用户提供每日教育资讯的网站。

          每天的教育资讯被分成了7类:编辑精选、工业、灵感、媒介、政策、实践和研究。每类资讯在一个圆形FLASH视窗中,依照不同的颜色标示出来,以方便读者区分。

          圆形视窗的左下变有个刻度表,移动刻度,可是的每屏幕呈现20条资讯的标题。

          读者点击资讯标题,可在弹出的面板中阅读详细内容。

          对于希望了解英国乃至世界教育资讯的人士来说,这个应用不仅实用,而且非常有趣。

          你不妨去试试?

留下评论